PRAVIDLA SOUTĚŽE

Instagramová soutěž "Vyhraj vůz na týden s plnou nádrží zdarma"

Princip soutěže:

Soutěžící sleduje instagramový účet společnosti SEAT Česká republika (@seatcz), zároveň repostuje soutěžní fotografii na svůj instagramový účet s použitím hashtagu #chciSEAT. Všem repostovaným fotografiím bude přiděleno pořadové číslo, ze kterých bude v poslední den soutěže vylosován pomocí generátoru náhodných čísel vítěz souteže.

Hlavní cena:

Zapůjčení vybraného vozu značky SEAT na jeden týden s plnou nádrží zdarma. Vybraný vůz a týden pro využití výhry bude dohodnut se zástupcem importu SEAT Česká republika dle dostupnosti jednotlivých modelů. Zapůjčení proběhne nejdříve od úterý 8:00 vybraného týdne s návratem vozu nejpozději následující pondělí do 12:00.

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Vyhraj vůz na týden s plnou nádrží zdarma" (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je: Porsche Česká republika, s.r.o., která je českou obchodní společností se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, Česká republika, podnikající pod IČ: 25654012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 58399. Součástí Porsche Česká republika, s.r.o. je též divize SEAT. (dále jen "pořadatel" či "pořadatel soutěže")

2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 27.11.2017 do 21.12.2017 na Instagramovém profilu značky SEAT ČR (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky.

3. Soutěžící: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící", "účastník" nebo "účastník soutěže"). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce: Soutěžící sleduje instagramový účet společnosti SEAT Česká republika (@seatcz), zároveň repostuje soutěžní fotografii na svůj instagramový účet s použitím hashtagu #chciSEAT. Všem repostovaným fotografiím bude přiděleno pořadové číslo, ze kterých bude v poslední den soutěže vylosován pomocí generátoru náhodných čísel vítěz souteže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodnout o správnosti, řádnosti i platnosti zaslaných příspěvků.

5. Výhra v soutěži, předání výhry: Cenou je zapůjčení vybraného vozu značky SEAT na jeden týden s plnou nádrží zdarma. Vybraný vůz a týden pro využití výhry bude dohodnut se zástupcem importu SEAT Česká republika dle dostupnosti jednotlivých modelů. Zapůjčení proběhne nejdříve od úterý 8:00 vybraného týdne s návratem vozu nejpozději následující pondělí do 12:00. Výherci budou oznámeni v samostatném příspěvku na instagramu značky SEAT ČR a zároveň budou po skončení soutěže kontaktování a a budou požádáni o zaslání kontaktních údajů. Pokud do sedmi dnů nezareagují, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen "údaje") do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook a Instagram uvedenána www.facebook.com/terms.phpahttps://help.instagram.com/478745558852511. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový nebo Instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 27.11.2017

Tato stránka používá cookies ke zkvalitnění zážitku z jízdy naší stránkou.
Souhlasím a pokračuji