Udržitelnost přírodních zdrojů

SEAT, S.A. vyvíjí, vyrábí a prodává auta, vytváří mobilitu a poskytuje lidem osobní nezávislost. Společnost je důsledně zavázána k neustálému zlepšování environmentální udržitelnosti svých výrobků a výrobních, distribučních a recyklačních center. Efektivní využívání přírodních zdrojů vytváří udržitelný způsob práce, který chrání životní prostředí a má pozitivní vliv na životní cyklus výrobků. Takto SEAT plní svůj závazek vůči společnosti a planetě, na které se nacházíme.

Základní principy:
  • SEAT, S.A. je zavázán nákladově efektivně vytvářet vozidla a řešení mobility, která splňují požadavky na kvalitu, hospodárnost, servis a životní prostředí společnosti a našich zákazníků.

  • SEAT, S.A. společně se svými dodavateli a recyklačními společnostmi zajišťuje neustálé zlepšování environmentální efektivity svých výrobků po celou dobu jejich životnosti.

  • SEAT, S.A. spolupracuje s vládními agenturami a dalšími agenturami na ochranu životního prostředí na vývoji a přísném dodržování regulačních environmentálních požadavků.

  • SEAT, S.A. školí a motivuje své zaměstnance tak, aby mohli plnit a důsledně uplatňovat svou odpovědnost s ohledem na environmentální politiku společnosti.

  • SEAT, S.A. transparentním způsobem objasňuje svým zákazníkům, prodejcům a veřejnosti opatření na ochranu životního prostředí společnosti.