SEAT Produktionsgebäude aus der Vogelperspektive
SEAT Produktionsgebäude aus der Vogelperspektive
SEAT Produktionsgebäude aus der Vogelperspektive
SEAT Produktionsgebäude aus der Vogelperspektive

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

PRÁVNÍ INFORMACE

ÚVOD

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti Porsche Česká republika, s.r.o., jejich divizích, produktech a službách.

IDENTIFIKACE

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje společnost Porsche Česká republika, s.r.o., která je českou obchodní společností se sídlem Radlická 740/113d, 150 00 Praha 5, Česká republika, podnikající pod IČ: 25654012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 58399. Součástí Porsche Česká republika, s.r.o. je též divize SEAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

"Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se společnost Porsche Česká republika, s.r.o. bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a společnost Porsche Česká republika, s.r.o. ani členy autorizované sítě nezavazují a mohou být kdykoli ze strany společnosti Porsche Česká republika, s.r.o. jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a společnost Porsche Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. Produkty uvedené na těchto webových stránkách se mohou lišit od aktuální nabídky autorizované prodejní sítě. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy). Ceny produktů či služeb uváděné na těchto webových stránkách jsou cenami doporučenými společností Porsche Česká republika, s.r.o. a mají pouze informativní charakter. Tyto ceny se mohou lišit od cen nabízených jednotlivými autorizovanými prodejci či servisy. Pro aktuální informace zejména o cenách, výbavě či akčních modelech se obracejte na naše autorizované prodejce a servisy, jejichž seznam naleznete zde. Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemá Porsche Česká republika, s.r.o. žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že Porsche Česká republika, s.r.o. může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Společnost Porsche Česká republika, s.r.o. nenese odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že společnost Porsche Česká republika, s.r.o. schvaluje obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem Porsche Česká republika, s.r.o. či k nim má Porsche Česká republika, s.r.o. užívací práva na základě smluvních ujednání. Všechna loga, ochranné známky a průmyslové vzory modelů SEAT, AUDI, Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy zveřejněné na těchto webových stránkách jsou registrovány Porsche Česká republika, s.r.o. případně je Porsche Česká republika, s.r.o. užívá na základě smluvního ujednání.  Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem Porsche Česká republika, s.r.o., ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv Porsche Česká republika, s.r.o. a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy webové stránky [ www.seat.cz ].